Journalism education and tips for journalists

Thursday, November 11, 2004

researchtips:
Rapport om retorikanvändandet kring Irakkriget

Krisberedskapsmyndigheten har släpt en rapport om retoriken i upprinnelsen och genomförandet av Irakkriget.
Rapporten, av Brigitte Mral, professor i retorik vid Humanistiska institutionenÖrebro universitet, heter: We’re a peaceful nationkrigsretorik efter 11 september går igenom ett stort antal tal (finns med som bilagor) av Bush, Blair m.fl och analyserar dem.

Ur inledningen

Terroristattackerna i New York den 11 september 2001 innebar början till en ny och skrämmande epok av global osäkerhet. I kristider som dessa, när det gäller att mobilisera eller åtminstone motivera befolkningar till gemensamma åtgärder, startar alltid ett omfattande retoriskt arbete. Människor måste övertygas att så långt möjligt godta ledningens vägval. Övertygad blir man givetvis genom lyckade aktioner och framgångsrika strategier. Men i inledningsskedet och vid varje kritiskt läge behöver strategerna motivera sina åtgärder genom argument, lägesbeskrivningar och framtidsvisioner, alltså med hjälp av retorik. Det gäller att verbalt skapa legitimitet för de aktioner som den politiska och militära ledningen vidtar, i detta fall det så kallade kriget mot terrorismen.


På frågan om varför vi fortfarande gå på propagandan trots upprepade varningar säger Mral :
Svaret på denna intellektuella gåta är förmodligen enkelt: när det uppstår en hotfull krissituation med många komplicerade faktorer så tas enkla lösningar tacksamt emot. Ett krig, och i synnerhet ett ”kliniskt” sådant, som förkläs till jakt, spel eller arbete blir genom detta jonglerande med ord och metaforer acceptabelt. En fiende som är ond är ett legitimt mål. Ett krig som omtolkas till humanitär insats är inte längre ett krig.

från slutsatserna (s. 64)

I dagens demokratiska samhälle bör vi emellertid ha kommit längre än att nöja oss med enkla, svartvita lösningar, även i akuta krissituationer. Skepsis, tvivel och ifrågasättanden när det gäller krigsstrategernas verklighetsbeskrivningar bör inte bara vara tillåtna utan uppmuntras, premieras och prioriteras för att motverka propagandans övermakt.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home