Journalism education and tips for journalists

Thursday, September 09, 2004

Definitioner 1
enligt Nationalencyklopedin

journalistik,
benämning på såväl insamling, urval, bearbetning och presentation av material i massmedier som på resultatet av denna verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna. Journalistik avser ytterst att skildra verkligheten; den skiljer sig från skönlitteratur genom att inte syssla med fiktion och från vetenskapligt arbete genom krav på aktualitet. Benämningen journalistik avsåg ursprungligen nyheter och reportage i tidningar och tidskrifter, men har senare breddats till att även omfatta radio och TV.

journalist,
redaktionell medarbetare i massmedieföretag vilken självständigt framställer, samlar in, väljer ut och redigerar material. Journalistyrket rymmer olika specialiseringar, knutna till den redaktionella arbetsprocessen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home